Nowe wzory oznakowania opakowań obowiązujące od 2015 roku!

Nowe wzory oznakowania opakowań obowiązujące od 2015 roku!

W dniu 29 września 2014 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Rozporządzenie określa wzory oznaczeń materiału, z którego opakowanie zostało wykonane, wzór oznakowania opakowania wskazujący, że opakowanie może być wielokrotnie wykorzystane oraz symbol, że opakowanie może być poddane procesowi recyklingu. Wzory oznaczeń materiałów zostały podzielone na grupy i przedstawione w załącznikach 1-7: załącznik nr. 1 – tworzywa sztuczne załącznik nr. 2 – papier i tektury załącznik nr. 3 – stal i aluminium załącznik nr. 4 – drewno (w tym korek) załącznik nr. 5 – bawełna i juta załącznik nr. 6 – szkło załącznik nr. 7 – opakowania wielomateriałowe. Załącznik nr. 8 zawiera wzór oznaczenia opakowania wielokrotnego […]

Jak utworzyć rezerwat przyrody?

Jak utworzyć rezerwat przyrody?

Rezerwat przyrody, według ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Obszary wymienione wyżej są uznawane za rezerwat przyrody na mocy aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Określa się w nim: nazwę położenie lub przebieg granicy i otuliny (jeśli została wyznaczona) cele ochrony rodzaj, typ, oraz podtyp rezerwatu przyrody sprawującego nadzór. W momencie gdy obszar, dla którego planowane jest utworzenie rezerwatu znajduję się na obszarze morskim, właściwość miejscową regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w części dotyczącej tego obszaru, ustala […]

Stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków i dopuszczalnego poziomu hałasu na 2015 r.

Stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków i dopuszczalnego poziomu hałasu na 2015 r.

W sierpniu zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015. Stawki opłat, ustalane corocznie zgodnie z art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 100,9 w związku z czym opłaty w 2015 r. będą o 0,9% wyższe niż w roku poprzednim. Obwieszczenie określa: górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub […]

Wzory dokumentów EDPO i EDPR

Wzory dokumentów EDPO i EDPR

Dnia 31 października 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPR i EDPO (Dz.U.2014.1405). Dokumenty te służą do określania masy odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej (tzn. na terenie Unii Europejskiej) dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku. Według art.8 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przez dokumenty EDPR i EDPO rozumie się: EDPR – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów EDPO – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich […]

Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

W dniu 5 września 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Nowe rozporządzenie w całości uchyla rozporządzenie z dnia 26 lipca 2002 roku. W stosunku do rozporządzenia z 2002 roku nastąpiło kilka zmian. Zostały dodane instalacje do wytwarzania energii i paliw. Są to: instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu; instalacja do produkcji koksu; instalacja do zgazowania lub upłynniana węgla oraz innych paliw o całkowitej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20 MW. W 3 punkcie dotyczącym przemysłu mineralnego dodane zostały instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach inne niż cementowe o produkcji większej niż 50 ton na dobę. Wykreślony został natomiast zapis o instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych […]

Aktualności: Listopad 2014

Aktualności: Listopad 2014

Co wydarzyło się w listopadzie 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W listopadzie 2014 weszły w życie następujące akty prawne: 14.11.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2014.1482) W listopadzie 2014 ogłoszono następujące akty prawne: 07.11.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej […]

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

Wszystkim podmiotom gospodarującym odpadami przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2015 r. wygasają decyzje zezwalające na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy: 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. 2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od […]