Rekultywacja składowisk odpadów? Jak to wykonać?

Rekultywacja składowisk odpadów? Jak to wykonać?

Rekultywacja to proces przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanych przez działalność człowieka. Temu procesowi musi być poddane każde składowisko odpadów po zakończeniu przyjmowania na nie nowych odpadów. Rekultywację składowiska wykonuje się zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Rekultywacja musi być prowadzona w sposób zabezpieczający środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska na wody powierzchniowe, podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska z jego otoczeniem. Można w tym celu wykorzystać materiały nie będące odpadami lub odpady określone w zał. 2 do rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów (m.in. żużle odlewnicze (10 09 03), odpadowe piaski i iły (01 04 09), gruz ceglany (17 01 02), kompost nienadający się […]

Jak utworzyć zespół przyrodniczo-krajobrazowy?

Jak utworzyć zespół przyrodniczo-krajobrazowy?

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody zespołami przyrodniczo‑krajobrazowymi nazywamy fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy, lecz projekt uchwały należy wcześniej przedstawić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. W uchwale określa się: nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony, zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. W stosunku do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym […]

Wymagania jakie muszą spełnić opakowania w świetle nowej ustawy

Wymagania jakie muszą spełnić opakowania w świetle nowej ustawy

W styczniu 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Określa ona między innymi obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy powiązanego z opakowaniami. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany do ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby: opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/ kg (minister właściwy do spraw środowiska określi wyjątki w drodze rozporządzenia), objętość i masa opakowań powinna być ograniczona do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania […]

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Składając wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości poza opłatą skarbową należy wnieść także opłatę rejestracyjną. Stawki opłaty rejestracyjnej określone zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 września 2014 r. (Dz.U.2014.1183). Nowe rozporządzenie uchyla wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.190.1591). W obecnym rozporządzeniu przeliczono wszystkie kwoty opłaty z euro na złotówki przyjmując przelicznik 4 do 1 dla euro. Dostosowano również rodzaje instalacji do nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które również weszło w życie 5 września 2014 r. Opłatę rejestracyjną wpłaca się na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza […]

SUBSTANCJA ZANIECZYSZCZAJĄCA – DEFINICJA

SUBSTANCJA ZANIECZYSZCZAJĄCA – DEFINICJA

Substancja zanieczyszczająca zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, to substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie. Do tych substancji w szczególności należą: organiczne związki chlorowcowe lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym, związki fosforoorganiczne, związki cynoorganiczne, substancje lub preparaty, lub produkty ich rozkładu, o udowodnionych właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących zakłócać w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: steroidogenowe, hormonów tarczycy, reprodukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne, trwałe węglowodory oraz trwałe i bioakumulujące się toksyczne substancje organiczne, cyjanki, metale lub ich związki, arsen lub jego związki, produkty biobójcze lub środki ochrony roślin, substancje w zawiesinie, substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami […]

Aktualności: Październik 2014

Aktualności: Październik 2014

Co wydarzyło się w październiku 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W październiku 2014 weszły w życie następujące akty prawne: 8.10.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014.1348) 17.10.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U.2014.1408) 31.10.2014 […]

Monitorng składowiska odpadów

Monitorng składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów ma obowiązek prowadzenia jego monitoringu. Należy go prowadzić zarówno w fazie przedeksploatacyjnej jak i eksploatacyjnej oraz poeksploatacyjnej. Faza przedeksploatacyjna Monitoring fazy przedeksploatacyjnej ma za zadanie ocenę stanu wyjściowego (tzn. ustalenie tła) i polega na: określeniu średnich danych meteorologicznych właściwych dla lokalizacji składowiska odpadów, wynikających z krajowej sieci meteorologicznej; kontroli poprawności wykonania elementów składowiska odpadów służących do prowadzenia monitoringu, w szczególności na poprawności wykonania otworów obserwacyjnych dla wód podziemnych oraz ustabilizowania reperów geodezyjnych; pomiarze i ocenie zgodności z przewidywanym w projekcie budowy składowiska odpadów poziomem wód podziemnych w wykonanych otworach obserwacyjnych; wyznaczeniu w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz substancji do dalszych badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, […]