Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów

Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga uzyskania zgody. W pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizacje zamykanego składowiska. Jeżeli składowisko jest położone na terenach zamkniętych wniosek należy złożyć do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wniosek ten musi zawierać: datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części; określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem; określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją; termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Należy także wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 […]

Strefy ochronne ujęć wody – zakazy

Strefy ochronne ujęć wody – zakazy

Ujęcia wody to miejsca poboru wody w celu zaopatrywania ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrywania zakładów wymagających wysokiej jakości wody. Aby pobierana woda była odpowiedniej jakości należy chronić te miejsca. W związku z czym ustanawia się wokół nich tzw. strefę ochronną ujęć wody. Dzieli się ona na dwie części: bezpośrednią i pośrednią. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją wody. Na tym terenie należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; zagospodarować teren zielenią; odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących […]

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Sprawdź jaka będzie wysokość opłat środowiskowych w 2015 r. Co roku Minister Środowiska ogłasza nowe, wyższe stawki za korzystanie ze środowiska. Wysokość stawek na rok 2015 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.790). Opłaty środowiskowe ponosi się za wprowadzanie gazów i wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych oraz składowanie odpadów. Opłaty wraz ze sprawozdaniem na podstawie którego naliczono wysokość opłaty wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, a w przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w […]

Jak utowrzyć obszar chronionego krajobrazu?

Jak utowrzyć obszar chronionego krajobrazu?

Obszar chronionego krajobrazu, według ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar chronionego krajobrazu jest wyznaczany w drodze uchwały sejmiku województwa, lecz wymaga to konsultacji z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W uchwale zostają zawarte podstawowe informacje o obszarze: nazwa położenie obszar sprawujący nadzór ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, które wynikają z potrzeb konkretnego obszaru. Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony przyrody. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy: zabijania dziko […]

Jak otworzyć punkt skupu surowców wtórnych?

Jak otworzyć punkt skupu surowców wtórnych?

Coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem punktu skupu surowców wtórnych. Nie jest to jednak takie proste. Pierwszym krokiem do otworzenia punktu skupu jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na planie zagospodarowania przestrzennego są wyznaczone jedynie tereny pod zabudowę mieszkalną nie będziemy w stanie uzyskać pozwolenia na otwarcie skupu. Żebyśmy takie pozwolenie mogli uzyskać na planie zagospodarowania muszą być wyznaczone tereny pod zabudowę przemysłową lub gospodarczą. Później należy się zastanowić jakie surowce chcemy skupować – zależy od tego jakie pozwolenia będziemy musieli uzyskać. Do 1 sierpnia 2013 roku każdy skup surowców wtórnych był zaliczany do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Jednak po 1 sierpnia do tej grupy […]

Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) w rozdziale 4 określa zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Według tej ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach musi zapewnić odzysk (w tym recykling) odpadów opakowaniowych tego samego typu jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wprowadzonych przez niego na rynek. Może on to robić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Z tego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy wprowadzający nie więcej niż 1Mg opakowań rocznie. Jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach zdecyduje się zlecić to zadanie organizacji odzysku opakowań musi zawrzeć z nią pisemną umowę i przekazywać jej wszystkie niezbędne dane do realizacji powierzonego zadania, w tym uwzględnić informacje o wszystkich produktach w opakowaniach wprowadzonych przez niego do obrotu […]

Aktualności: Wrzesień 2014

Aktualności: Wrzesień 2014

Co wydarzyło się we wrześniu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl We wrześniu 2014 weszły w życie następujące akty prawne: 5.09.2014 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1101) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169) Rozporządzenie Ministra Środowiska z […]

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Obowiązek sporządzenia raportu początkowego i końcowego wprowadziła do ustawy Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1101). Raport początkowy jest swoistą informacją o stanie skażenia gleby i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Konieczny jest dla wszystkich instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcje lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występowanie zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Raport początkowy wymagany jest jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i zgodnie z art. 208 ustawy POŚ powinien zawierać: informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu; informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne; nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych […]