Kary za niewłaściwe składowanie odpadów

Kary za niewłaściwe składowanie odpadów

Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub na składowiskach, które nie posiadają odpowiednich zezwoleń są zjawiskiem na porządku dziennym. Za tak składowane odpady podmiot oprócz normalnej stawki za składowanie odpadów płaci również tzw. opłatę podwyższoną. Różnią się one tym, że wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, natomiast wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów. Wzór na obliczenie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów wygląda następująco: opłata = s * w * m * d s – jednostkowa stawka opłaty za umieszczanie 1 tony danego odpadu na składowisku w – współczynnik przeliczeniowy m – masa odpadów ( wyrażona w tonach) umieszczonych na składowisku d – ilość […]

Jak prawidłowo postępować z odpadami medycznymi?

Jak prawidłowo postępować z odpadami medycznymi?

Dowiedz się jakie wymagania musisz spełnić przy magazynowaniu i transporcie odpadów medycznych Odpady medyczne są to odpady powstające w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz prowadzonymi badaniami i doświadczeniami naukowymi w zakresie medycyny.    Prawidłowe gospodarowanie tymi odpadami określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2010.139.940). W rozporządzeniu znajdują się informacje odnośnie czasu, sposobu przechowywania i transportu odpadów z grupy 18. Rozporządzenie wyszczególnia 3 grupy odpadów medycznych: 1. o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82* 2. o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10* 3. o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09. (objaśnienie […]

JAK UTWORZYĆ POMNIK PRZYRODY

JAK UTWORZYĆ POMNIK PRZYRODY

Dowiedz się jak utworzyć pomnik przyrody! Pomnikami przyrody zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz.U.2013.627t.j ze zm.) są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Drzewa stanowiące pomniki przyrody na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Pomniki przyrody ustanawia rada gminy w drodze uchwały określając: nazwę, położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, zakazy właściwe dla terenu. Również Minister właściwy do […]

DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY – DEFINICJA

DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY – DEFINICJA

Kiedy możemy mówić o dobrym potencjale ekologicznym?   Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza pojęcie dobry potencjał ekologiczny. Występuje on, gdy stan silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji potencjału ekologicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego potencjału, jest określony co najmniej jako dobry. Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny, aktualny na dzień 08 września 2014 r. Podstawa prawna Ustawa prawo wodne (Dz.U.2012.145 t.j. ze zm.)

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Sprawdź ile odpadów opakowaniowych musisz poddać recyklingowi. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) możemy znaleźć wytyczne odnośnie poziomu odzysku odpadów opakowaniowych. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Podczas obliczania osiągniętych poziomów do odzysku odpadów opakowaniowych zalicza się procesy odzysku R1-R9, natomiast w przypadku recyklingu zalicza się procesy R2-R9. Procesy są wymienione w załączniku nr.1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Do osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu w tym wypadku zalicza […]

Do zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wymagana decyzja środowiskowa

Do zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wymagana decyzja środowiskowa

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach i art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przy staraniu się o nowe zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jestdla przedsięwzięcia należącego do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Sprawdź co powinien zawierać wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów.   Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji […]

Aktualności: Sierpień 2014

Aktualności: Sierpień 2014

Co wydarzyło się w sierpniu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W sierpniu 2014 weszły w życie następujące akty prawne: 01.08.2014 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2014.942) 09.08.2014 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin (Dz.U.2014.907) W sierpniu 2014 ogłoszono następujące akty prawne: 08.08.2014 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości […]

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE – DEFINICJA

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE – DEFINICJA

Co to są substancje priorytetowe? Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza się pojęcie substancje priorytetowe. Są to substancje lub grupy substancji, których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w przypadku priorytetowych substancji niebezpiecznych – stopniowo usuwać ze środowiska wodnego w celu ich wyeliminowania. Do substancji priorytetowych zaliczane są m.in.: benzen, kadm, nikiel, ołów, rtęć, benzo(a)piren. Listę substancji priorytetowych zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny, aktualny na dzień 25 lipca 2014 r. Podstawa prawna USTAWA dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 t.j. ze zm), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z […]

Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) zawiera wytyczne dotyczące działania organizacji odzysku opakowań. Na podstawie pisemnej umowy organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach w zakresie odzysku opakowań w takiej samej masie i tego samego rodzaju co odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach. Według ustawy organizacja odzysku opakowań zobowiązana jest do: wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej; wykonywanie wyłącznie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych; zawarcia w swej nazwie oznaczenia „organizacja odzysku opakowań”; posiadania wymagany przepisami ustawy kapitał zakładowy. […]