JAK UTWORZYĆ STANOWISKO DOKUMENTACYJNE

JAK UTWORZYĆ STANOWISKO DOKUMENTACYJNE

Dowiedź się jak utworzyć stanowisko dokumentacyjne! Stanowiska dokumentacyjne zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody są nie wyodrębniającymi się na powierzchni lub możliwymi do wyodrębnienia, ważnymi pod względem naukowym i dydaktycznym, miejscami występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskiniami lub schroniskami podskalnymi wraz z namuliskami oraz fragmentami eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych, a także miejscami występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Stanowisko dokumentacyjne ustanawiam rada gminy w drodze uchwały określając: nazwę, położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące czynnej ochrony, zakazy. Projekt uchwały o utworzenie stanowiska dokumentacyjnego wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na obszarze występowania stanowiska dokumentacyjnego można określić następujące zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, wykonywania prac […]

WPIS DO REJESTRU DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK ODPADÓW

WPIS DO REJESTRU DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK ODPADÓW

Prowadzisz odzysk odpadów powstałych z produktów? – Dowiedz się jakie będziesz musiał zawrzeć informacje we wniosku o wpis do rejestru! Do 22 stycznia 2016 r. ma powstać rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarującychodpadami, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013.21 t.j. ze zm.). Przedsiębiorcy prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów, we wniosku o wpis do rejestru będą zobowiązani zawrzeć następujące informację: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, NIP o ile został nadany, w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory również europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, REGON, o ile został nadany, kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, informację o stosowanym procesie odzysku, adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, informację […]

Co zmieniło się w zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach

Co zmieniło się w  zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach

Przypominamy co zmieniło się w gospodarce odpadowej! Wejście w życie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. całkowicie zmieniło wymogi co do uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców. Wcześniej, by uregulować kwestie gospodarowania odpadami w firmach, należało złożyć informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi lub uzyskać odpowiednie decyzje: decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na transport lub zbieranie odpadów, zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W świetle nowej ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. nie jest już wymagane: złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami i decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, […]

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Azbest to ogólna nazwa grupy minerałów posiadającą włóknistą formę. Dzięki swoim chrakterystycznym właściwościom (niepalność, elastyczność odporność mechniczna i termiczna) zdobył dużą popularność w wielu dziedzinach, ale największą w budownictwie. Jednak późniejsze badania dowiodły, że jest on szkodliwy dla zdrowia, powodując szereg różnych dolegliwości w tym nowotwory. W związku z tym został on uznany za niebezpieczny i w roku 1999 zakazano stosowania produktów z azbestem. Ze względu na swoją szkodliwość azbest musi być składowany na wysypiskach odpadów niebezpiecznych. Jak założyć składowisko odpadów? Pierwszym i najważniejszym punktem w tym przedsięwzięciu jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Wybierając miejsce na składowisko odpadów należy pamiętać aby unikać m.in. miejsc, które są pod ochroną (w tym otulin), terenach […]

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Sprawdź kogo dotyczy i jak wygląda procedura! Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla planowanych przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; decyzji inwestycyjnych (np.: pozwolenia na budowę), jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocen oddziaływania na środowisko; w przypadku stwierdzenia możliwości ich znaczącego oddziaływania na środowisko wykraczającego poza granice kraju. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Polski mogłoby ujawnić się na jej terytorium. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium […]

AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2014

AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2014

Co wydarzyło się w lipcu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! Każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany jest pełny tekst aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W lipcu weszły w życie następujące akty prawne: 12.07.2014 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.850) W lipcu ogłoszono następujące akty prawne: 01.07.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U.2014.875) Rozporządzenie weszło w życie 16.07.2014 r. 09.07.2014 Ustawa […]

AUDYT ZEWNĘTRZNY DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK LUB RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

AUDYT ZEWNĘTRZNY DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK LUB RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Prowadzisz odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych – sprawdź czy musisz mieć audyt zewnętrzny! Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego wprowadzono ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Zgodnie z nią od 1 stycznia 2016 r. każdy przedsiębiorca który prowadzi recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w tym odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg oraz wystawia dokumenty potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych (DPO) lub dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych (DPR) będzie zobowiązany do wykonywania rocznych audytów zewnętrznych w terminie do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Również eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych, który wystawia w danym roku kalendarzowym dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową […]

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, chcąc wprowadzać ścieki przemysłowe do kanalizacji! Zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U.2012.145j.t.) wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Substancje te w drodze rozporządzenia określił minister środowiska z ministrem do spraw gospodarki wodnej, dzieląc je na dwie grupy. W wykazie I określone są substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. kadm, rtęć), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane. Natomiast wykaz II zawiera substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. arsen, bar), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane. Oba te wykazy znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych […]