REJESTR WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

REJESTR WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Dowiedz się do kiedy powstanie rejestr i co będzie zawierał! Rejestr zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) będzie integralną częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która ma powstać w przeciągu 36 m-cy od wejścia w życie ww. ustawy, czyli do 22 stycznia 2016 r.. Rejestr prowadzony będzie przez Marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę podmiotu. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235), prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym. Wpis do rejestru Marszałek województwa dokonywać będzie wpisu do rejestru podmiotów; na wniosek, zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach, z urzędu zgodnie z art. 51 ww. ustawy. Również w art. 51 określone […]

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej i bursztynowej – procedura

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej i bursztynowej – procedura

Ogólne zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów zostały określone w artykule: Międzynarodowy transport odpadów. Teraz przedstawimy procedury postępowania przy wywozie i przywozie odpadów do Polski. Odpady z listy zielonej Odpady z listy zielonej to odpady przeznaczone do odzysku. Wymienione są w załączniku III rozporządzenia WE 1013/2006. Są to tzw. czyste strumienie odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, złom, pochodzące z selektywnej zbiorki lub z procesów obróbki mechanicznej (sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania). Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku nie wymaga pisemnego zezwolenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podlega jedynie procedurze informacyjnej. Procedura ta obejmuje obowiązek: Zawarcia umowy pomiędzy firmą wysyłająca odpady a odbiorcą odpadów. Umowa zawiera zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo […]

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

Europejski System Handlu Emisjami, wprowadzony został na początku 2005 roku, jest pierwszym na świecie międzynarodowym systemem typu „ograniczenie-handel” (cap-and-trade) realizowanym na poziomie przedsiębiorstw, opartym na handlu zezwoleniami na emisje dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. EU ETS ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności człowieka, grożących niebezpiecznymi zmianami klimatu na świecie.  Założenia EU ETS Europejski System Handlu Emisjami opiera się na świadomości, że wyznaczenie ceny za emisje związków węgla jest najbardziej opłacalnym sposobem na znaczne zredukowanie globalnych emisji gazów cieplarnianych, które jest konieczne, aby zapobiec osiągnięciu przez zmiany klimatu niebezpiecznego poziomu. Dzięki powyższemu systemowi państwa członkowskie zyskały znaczną pomoc w wypełnianiu zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto (Polska ratyfikowała protokół w grudniu 2002 r.). Jak to działa? […]

Jakie odpady ująć w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Jakie odpady ująć w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeśli jest ono wymagane. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ), pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie: 1 Mg rocznie niebezpiecznych lub 5000 Mg rocznie innych niż niebezpieczne (art. 180a). Czy w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów należy ująć tylko odpady pochodzące z instalacji, czy również odpady które nie są związane z funkcjonowaniem instalacji? Jeśli w związku z funkcjonowaniem instalacji wytwarzane są również inne odpady niż te, które obligują przedsiębiorcę do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, np. odpady inne niż niebezpieczne w ilości mniejszej niż 5000 Mg rocznie, to te odpady powinny być również ujęte we wniosku. Nie są natomiast ujmowane odpady, które nie są związane z funkcjonowaniem instalacji, np. zużyte czyściwo, […]

JAK UTWORZYĆ UŻYTEK EKOLOGICZNY

JAK UTWORZYĆ UŻYTEK EKOLOGICZNY

Dowiedz się jak utworzyć użytek ekologiczny! Użytki ekologiczne zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 14 maja 2013 r. (Dz.U.2013.627) to pozostałości ekosystemów zasługujące na ochronę, w celu zachowania różnorodności biologicznej, takie jak naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Użytek ekologiczny w drodze uchwały ustanawia rada gminy określając: nazwę, położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, zakazy właściwe dla terenu, w razie potrzeby ustalenia dotyczące czynnej ochrony. Projekt uchwały wymaga również uzgodnienia z właściwym dla obszaru Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W odniesieniu do […]

ZASADY GOSPODAROWANIA BATERIAMI I AKUMULATORAMI

ZASADY GOSPODAROWANIA BATERIAMI I AKUMULATORAMI

Dowiedz się, jakie obowiązują zasady przy gospodarowaniu bateriami i akumulatorami! O bateriach i akumulatorach powstała osobna ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.(Dz.U.2009.79.666). Dzięki niej możemy dowiedzieć się jakie wymagania dotyczą wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory. Poznamy, także zasady obowiązujące przy ich wprowadzaniu do obrotu, a także zasady dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i ich unieszkodliwiania. Ustawa ma na celu: ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwie zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania, zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego […]

EMAS – SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

EMAS – SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

Sprawdź czym jest certyfikat EMAS! EMAS, czyli z ang. Eco-Managment and Audit Scheme, to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który regulowany jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. W Polsce dodatkowo EMAS jest regulowane ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U.2011.178.1060). Według tej ustawy krajowy system EMAS tworzą: Minister Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Polskie Centrum Akredytacji (jako organ akredytujący). Program ten polega na dobrowolnym poddaniu ocenie swojej organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje itp.) pod względem wpływu na środowisko, prowadzącej do nieustannego doskonalenia swojej działalności prośrodowiskowej. System EMAS obecnie jest najbardziej wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego ze względu na […]

AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2014

AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2014

Co wydarzyło się w czerwcu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! Każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W czerwcu weszły w życie następujące akty prawne: 04.06.2014 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz.U.2014.646) 12.06.2014 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U.2014.695) W czerwcu 2014 ogłoszono następujące […]