System REACH

System REACH

  W dniu 18 grudnia 2006 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – zwane rozporządzeniem REACH. Krótko o rozporządzeniu REACH Postanowienia REACH obowiązują wszystkie państwa członkowskie UE z dniem jego wejścia w życie, tj. od 1 czerwca 2007 r. Ustanawiają one przepisy dotyczące substancji i preparatów, a stosuje się je do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji w ich postaci własnej, jako składniki preparatu […]