BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Dowiedz się więcej o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), powinna powstać zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013.21 t.j) najpóźniej w terminie 36 m-cy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do 22 stycznia 2016 r.. BDO będzie prowadzona przez Marszałka województwa oraz administrowana przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot. W BDO znajdować się będą informacje o: wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach opakowaniowych, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających, wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających, wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających, osiągniętych poziomach: […]

Wykazy o korzystaniu ze środowiska – nowe wzory

Wykazy o korzystaniu ze środowiska – nowe wzory

W dniu 20 marca 2014 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274). Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne ze względu na zmiany w Prawie Ochrony Środowiska. Zgodnie z tymi zmianami podmiot korzystający ze środowiska musi złożyć raz do roku wykaz z wyszczególnionymi informacjami i danymi o zakresie korzystania ze środowiska wraz z należnymi za to opłatami. Wykaz musi być złożony do 31 marca następnego roku. Wzory wykazów, o których mówi rozporządzenie są przedstawione w formie 5 załączników. Pierwszy załącznik zawiera zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. […]

System REACH

System REACH

  W dniu 18 grudnia 2006 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – zwane rozporządzeniem REACH. Krótko o rozporządzeniu REACH Postanowienia REACH obowiązują wszystkie państwa członkowskie UE z dniem jego wejścia w życie, tj. od 1 czerwca 2007 r. Ustanawiają one przepisy dotyczące substancji i preparatów, a stosuje się je do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji w ich postaci własnej, jako składniki preparatu […]

Fundusze na inwestycje proekologiczne

Fundusze na inwestycje proekologiczne

Sprawdź skąd i jak uzyskać dotacje na eko-inwestycje Zapraszamy do odwiedzenia naszej zakładki EKOFUNDUSZE o Finansowaniu, gdzie publikujemy informacje odnośnie funduszy, programów które można pozyskać na działania inwestycyjne związane z ochroną środowiska. W ramach publikowanych artykułów znajdziecie informacje o aktualnie prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz krajowych. Dowiecie się m.in. z jakich programów ubiegać się o dotacje, kto może zostać beneficjentem oraz jaka jest forma i kwota dofinansowania.

AKTUALNOŚCI: MAJ 2014

AKTUALNOŚCI: MAJ 2014

Co wydarzyło się w maju 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! Każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W maju 2014 weszły w życie następujące akty prawne: 8.05.2014 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U.2014.516) 21.05.2014 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 […]