ODPADY WYDOBYWCZE – DEFINICJA

ODPADY WYDOBYWCZE – DEFINICJA

Czym są odpady wydobywcze? Zgodnie z ustawą o odpadach wydobywczych (Dz.U.2008.138.865) wliczają się do nich wszystkie odpady pochodzące z: poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, wszelkiego rodzaju przeróbki, magazynowania kopalin ze złóż. Stanowią one duże zagrożenie ze względu na masowość występowania, (stanowią ponad 50% wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie Polski) oraz swoje właściwości. Ich nieodpowiednie zagospodarowywanie prowadzić może do długotrwałych oraz ciężkich do usunięcia konsekwencji środowiskowych. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U.2008.138.865) Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/odpady

Kontrola WIOŚ

Kontrola WIOŚ

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma na celu m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć jak przygotować się do wizyty inspektora. Zawiadomienie o kontroli Przedsiębiorstwo otrzymuje zawiadomienie o kontroli listownie lub doręczane jest osobiście przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. W przypadku kontroli interwencyjnej WIOŚ przyjeżdża bez zapowiedzi. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: oznaczenie organu; datę i miejsce wystawienia; oznaczenie przedsiębiorcy; wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Termin wszczęcia kontroli Kontrola WIOŚ może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia […]

Jakie warunki należy spełniać przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi?

Ścieki mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód. Zasady wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zostały określone w Prawie wodnym oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W ramach zwykłego korzystania z wód, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wód lub do ziemi mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, pod warunkiem, że odprowadzane są w granicach własnej nieruchomości i w ilości nie przekraczającej 5 m3/dobę. W przypadku odprowadzania ścieków na grunty nie będące własnością wprowadzającego, w większej ilości niż 5 m3/dobę lub pochodzących […]

AKTUALNOŚCI: MARZEC 2014

Co wydarzyło się w marcu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W marcu 2014 ogłoszono następujące akty prawne: 05.03.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274) Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20.03.2014 31.03.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i […]