UWAGA TERMIN – Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska za 2013 rok

Kiedy rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim za środowisko? Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich opłat oraz sprawozdań z tytułu korzystania ze środowiska. Termin złożenia sprawozdań mija 31 marca 2014 roku. Obowiązek składania sprawozdań mają przedsiębiorcy którzy: wprowadzają pyły lub gazy do powietrza (z procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, ogrzewania pomieszczeń, spalania paliwa w silnikach spalinowych, chowu i hodowli drobiu), wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych), pobierają wody podziemne lub powierzchniowe, składują odpady. Opłaty środowiskowe za 2013 rok każdy podmiot nalicza samodzielnie na podstawie stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września […]

Sprawozdania OPAK i OŚ-OP1

Zbliża się termin składania sprawozdań dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Do 31 marca 2014 roku do urzędów marszałkowskich muszą wpłynąć sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań za poprzedni rok kalendarzowy (OPAK) oraz sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1). Kogo składa sprawozdania?   Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638 ze zm.) przedsiębiorcy którzy: wytwarzają puste opakowania – składają sprawozdanie OPAK-1, importują lub dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia pustych opakowań – składają sprawozdanie OPAK-2, eksportują lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach – składają sprawozdanie OPAK-3. Wzory formularzy OPAK określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów formularzy służących do […]

AKTUALNOŚCI: LUTY 2014

Co wydarzyło się w lutym 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W lutym 2014 wszedł w życie następujący akt prawny: 22.02.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U.2014.107)