Opłaty środowiskowe za 2013 rok

Sprawdź jakie zmiany wprowadzono w 2013 roku! Nowy system naliczania opłat środowiskowych obowiązuje od stycznia 2013 r. Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w tym zakresie wprowadziła ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1342 ). Według nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani do rozliczania się z tytułu korzystania ze środowiska składają wykazy i wnoszą opłaty marszałkowskie raz w roku, w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas w systemie półrocznym. Zniesiono również obowiązek przedkładania wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedsiębiorcy są zobowiązani wysyłać wykazy jedynie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Zmianie uległa również wysokość opłaty która zwalnia z obowiązku […]

Raport KOBiZE – uwaga termin!! 28 luty!!

Do KOBiZE czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami podmioty korzystające ze środowiska składają raport o wielkości emisji. Do zadań KOBiZE należy prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w ramach której KOBiZE przyjmuje roczne raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (tzw. raporty KOBiZE). Termin składania raportów KOBiZE Raporty KOBiZE składamy do końca lutego każdego roku. Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do […]

Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne – Sprawozdania zerowe

Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisane do rejestru działalności regulowanej są zobowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Do kogo i jakie sprawozdania obowiązane są składać pisaliśmy w artykule: Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne. Co w przypadku, gdy firma nie zebrała żadnych odpadów komunalnych? Cz musi również składać takie sprawozdania? Obowiązki odbierających odpady komunalne określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.). Ustawodawca określił, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej. W ustawie nie jest jednoznacznie określone, że podmioty, które w danym […]

AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2013

Co wydarzyło się w grudniu 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W grudniu 2013 ogłoszono następujące akty prawne: 16.12.2013 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2013.1558) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.12.2013 20.12.2013 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2013.1607) […]