Sprzątanie ulic a wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) zniosła obowiązek posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W zamian firmy zobowiązane są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne. Co w przypadku firm zajmujących się opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątaniem ulic i placów? Czy świadczenie takich usług również wymaga uzyskania wpisu do rejestru? Podmioty świadczące usługi wyłącznie w zakresie sprzątania ulic i placów, pielęgnacji terenów zieleni oraz opróżniania koszy ulicznych, w zależności od zapisów umowy, mogą również podlegać pod obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej. W przypadku, gdy w umowie wskazano że wytwórcą odpadów jest zlecający wykonanie usługi, firma świadcząca tę usługę musi posiadać […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

AKTUALNOŚCI: LISTOPAD 2013

Co wydarzyło się w listopadzie 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W listopadzie 2013 ogłoszono następujące akty prawne: 08.11.2013 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2013.1302) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23.11.2013