Kary pieniężne za samowolną wycinkę drzew

Karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Karę pieniężna ustala się w wysokości 3-krotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewów na podstawie stawek określonych w drodze rozporządzenia. Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji. Co roku w drodze obwieszczenia Minister Środowiska podaje stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na dany rok. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu […]

AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2013

Co wydarzyło się w październiku 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W październiku 2013 ogłoszono następujące akty prawne: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014 (M.P.2013.821) 31.10.2013 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew […]