Stawki opłat środowiskowych na 2014 rok

Sprawdź ile zapłacisz za korzystanie ze środowiska w 2014 roku   Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.729). Co rocznie jest ono zmieniane, gdyż nawet jeśli nie ma zmian o charakterze fundamentalnym to następuje korekta stawek środowiskowych o współczynnik inflacji. Opłaty marszałkowskie z tytułu korzystania ze środowiska ponosi się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych, składowanie odpadów. Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek samodzielnie naliczyć wysokość opłaty środowiskowej na podstawie ogłoszonych stawek oraz złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Przedsiębiorcy, których kwota opłaty środowiskowej nie […]

Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) podstawą gospodarowania odpadami w Polsce mają być zakłady zagospodarowania odpadów (z.z.o.) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. W związku z tym na poziomie regionalnym zarządy województw muszą wyznaczyć w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) regiony gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwane przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu. Ustalenie, że w danym regionie powinna zostać wybudowana przedmiotowa instalacja musi być poprzedzone działaniami określonymi w art. 35 nowej ustawy o odpadach. Należy również uwzględniać […]

AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2013

Co wydarzyło się w sierpniu 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W sierpniu 2013 ogłoszono następujące akty prawne: 06.08.2013 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) Ustawa weszła w życie 01.01.2014 W sierpniu 2013 wszedł w życie następujący akt prawny: 01.08.2013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2013.817)   […]