Nowe wymagania dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Jakie warunki musi spełnić firma odbierająca odpady komunalne? Firmy które zajmują się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, by uzyskać potrzebny do prowadzenia tej działalności wpis do rejestru, musiały spełnić wymagania określone w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy były bardzo ogólne dzięki czemu gminy mogły te wymagania interpretować w odmienny sposób. W lutym weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednolite wymogi dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale również gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne. Zgodnie z rozporządzeniem, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, podmioty muszą posiadać przynajmniej 5 samochodów: 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 samochody do odpadów zbieranych […]

AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2013

Co wydarzyło się w lipcu 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W lipcu 2013 ogłoszono następujące akty prawne: 17.07.2013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2013.817) Rozporządzenie wejdzie w życie 01.08.2013

System zarządzania środowiskowego

System zarządzania środowiskowego (SZŚ) – kierowanie w taki sposób działaniami firmy, aby minimalizować niekorzystny wpływ na stan środowiska. System zarządzania środowiskowego obejmuje: strukturę organizacyjną; czynności planowania; zakres odpowiedzialności; przyjęte praktyki i procedury; procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi firmy. Najczęściej stosowane standardy to: ISO 14 001 i EMAS.