Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy może nastąpić odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów ? Artykuł 46 ustawy o odpadach określa w jakich przypadkach organ może odmówić wydania zezwolenia na zbierania lub przetwarzanie odpadów. Dla organu wydającego decyzję oznacza to konieczność dokonania oceny nie tylko samego wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, ale również sprawdzenie, czy zamierzony sposób gospodarowania odpadami: mógłby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowa ludzi lub dla środowiska – przeszkoda faktyczna; jest niezgodny z planami gospodarki odpadami (Krajowy PGO i wojewódzki PGO) – przeszkoda planistyczna; jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – przeszkoda prawna. Podstawą do odmowy wydania decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest niezgodność zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to przeszkody nie stanowi brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, […]

Nowe zasady sprawozdawczości

Nowe zasady sprawozdawczości

Sprawdź jakie zmiany w sprawozdaniach wprowadziła nowa ustawa o odpadach. W ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. zaproponowano nowe zasady sprawozdawczości – zamiast wielu sprawozdań obowiązywać będą tylko dwa. Zamiast rocznego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, trzeba będzie sporządzać roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi. Zakres tego sprawozdania nie ulegnie dużej zmianie. Do składania tego sprawozdania zobowiązani będą: wytwórcy odpadów którzy prowadzą ich ewidencję, prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem prowadzących odbieranie odpadów komunalnych), w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska […]

Nowe procesy odzysku i recyklingu

Nowe procesy odzysku i recyklingu

Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. podaje nowy obowiązujący podział procesów odzysku i recyklingu: R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii(*) R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników R3 Recykling lub odzysksubstancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń R8 Odzysk składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w […]

Wycinka drzew – w jakich przypadkach nie są pobierane opłaty?

Na podstawie art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: 1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie (określa art. 83 ust. 6 ww. ustawy – drzew lub krzewów: w lasach; owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; na plantacjach drzew i krzewów; których wiek nie przekracza 10 lat; usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; które utrudniają […]

Odnawialne źródła energii – projekt ustawy

Odnawialne źródła energii – projekt ustawy

Odnawialne źródła energii definiuje obecnie ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. OZE to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienianych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku. W obszarze wykorzystania OZE przewiduje ona m.in. mechanizmy wsparcia zielonej energii (przyjaznej środowisku energii), które mają zachęcać do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Obecnie najważniejszym krajowym aktem prawnym w zakresie rozwoju OZE jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Akt ten reguluje cały sektor energetyczny. Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem […]

Wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy wygasa zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Artykuł 48 ustawy o odpadach określa, kiedy zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie wygasa: – po upływie czasu, na jaki zostało wydane; – jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe; – na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem; – jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne; – jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata. Kiedy zostaje cofnięte zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Cofnięcia zezwolenia następuje w przypadku, gdy posiadacz zezwolenia narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie […]

AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2013

Co wydarzyło się w czerwcu 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W czerwcu 2013 ogłoszono następujące akty prawne: 07.06.2013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin (Dz.U.2013.659) Rozporządzenie weszło w życie 22.06.2013 18.06.2013 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem […]