Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO Jakich podmiotów dotyczy emisja lotnych związków organicznych do środowiska? Jakie są kwestie przestrzegania standardów emisyjnych LZO, wymagań monitoringowych, bilansów i sprawozdawczości, a także możliwych sankcji?

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Co  to jest RIPOK? Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

Obowiązek sprawozdawczości dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe

Jakie obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe? Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe są zobowiązane do składania kwartalnych sprawozdań. Raporty należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Odpady – co się z nimi dzieje?

Odpady – co się z nimi dzieje? Wypełniony śmieciami worek wrzucamy do kontenera. Część z nas segreguje odpady. Plastik, szkło i papier wyrzucamy do specjalnie przeznaczonych pojemników w odpowiednich kolorach. W niektórych gminach mieszkańcy kupują specjalne kolorowe worki, w których zbierają swoje posegregowane odpady.

Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Kiedy zmiana statusu odpadu? Odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu odpadów. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3

AKTUALNOŚCI: MAJ 2013

Co wydarzyło się w maju 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W maju 2013 ogłoszono następujące akty prawne: 02.05.2013 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17.05.2013 09.05.2013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki […]