Obowiązki przedsiębiorców wobec marszałka województwa

Jakie sprawozdania składane są do marszałka województwa? Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska, posiadacze odpadów, prowadzący działalność w obrębie baterii i akumulatorów, produktów w opakowaniach, opakowań itp zobowiązani są do informowania marszałka województwa odnośnie swojej działalności. Informacje te składane są w postaci sprawozdań,

Nowa ustawa o odpadach – kogo będzie obowiązywał wpis do rejestru?

Dla kogo wpis do rejestru? Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza wiele zmian w zasadach gospodarowania odpadami. Jedną z nich jest obowiązek uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

Międzynarodowy transport odpadów

Jak legalnie przewozić odpady w UE i poza nią W polskim prawie transgraniczne przemieszczanie odpadów określają dwa dokumenty: rozporządzenie WE 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz uzupełniająca je ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji

Co może społeczeństwo? Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym procesie spoczywa na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS)

A może do EMAS-u? Chcesz poprawić wizerunek firmy, zwiększyć jej konkurencyjność czy uporządkować stan formalnoprawny? Może rozwiązaniem jest dobrowolne przystąpienie do systemu zarządzania środowiskowego np. systemu EMAS. Jest on jednym z ważniejszych i popularniejszych systemów zarządzania środowiskowego wybieranym w przedsiębiorstwach.