Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000

Jak inwestować na obszarach Natura 2000? Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli: – może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, – nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z ochrony tego obszaru.

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów? Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nowa ustawa, podobnie jak poprzednia, przewiduje kilka wyjątków od tej zasady.

Ochrona powierzchni ziemi

W jaki sposób jest realizowana ochrona powierzchni ziemi? Uregulowania dotyczące powierzchni ziemi zostały umiejscowione w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tytuł II – Ochrona zasobów środowiska, dział IV – Ochrona powierzchni ziemi). Uszczegółowione zostały w wydanych do ustawy przepisach wykonawczych: