Sprawozdanie PRTR do 31 marca!!

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ) jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. Ustanowienie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń ma na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o stanie środowiska i ułatwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

Raport CO2 do KOBiZE. Termin: 31 marca!!

Jak zrobić raport do KOBIZE? Do zadań KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) należy administrowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w ramach którego KOBiZE przyjmuje roczne raporty o wielkości emisji gazów cieplarnianych (tzw. raporty CO2).

Składowisko odpadów – niezbędne wymagania

 Jakie są wymagania przy budowie składowiska odpadów? Budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów to wcale nie taka prosta sprawa. Dowiedz się jakie dokumenty trzeba uzyskać oraz jakich formalności dokonać. Jakie zezwolenia musisz uzyskać? Wyznaczenie lokalizacji składowiska odpadów wymaga zgody dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie związanym z ochroną wód.

Obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów

Jakie są obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów? Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów należy: – weryfikacja odpadów, która polega na oględzinach przed i po rozładunku odpadów; sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów;

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Działalność polegająca na zbieraniu, odzysku czy unieszkodliwianiu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, natomiast prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania lub jakichkolwiek działań przygotowujących odpady do tych procesów zobowiązuje przedsiębiorców do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Aktualności: Luty 2013

Co wydarzyło się w lutym 2013 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl

Jakie są kryteria składowania odpadów?

Jakie odpady możemy legalnie składować? Na składowisku odpadów mogą być składowane odpady, dla których: – została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, – przeprowadzono testy zgodności, o ile są wymagane, – spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów, określone w art. 118 ustawy o odpadach.