W jaki sposób wykorzystać komunalne osady ściekowe?

Co kryje się pod pojęciem komunalnych osadów ściekowych i gdzie je można zastosować? Komunalne osady ściekowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach (Dz.U.2013.21) są to osady pochodzące z oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do ścieków komunalnych z komór fermentacyjnych i innych instalacji do oczyszczania ścieków. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów,

Obowiązki gmin w związku z funkcjonowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jakie obowiązki dotyczą gminy? Przedstawiamy poniżej ich zbiorcze zestawienie: * Selektywne zbieranie odpadów komunalnych Gmina ma obowiązek prowadzenia (zorganizowania) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przepis w tym zakresie jest sformułowany kategorycznie, w formie nakazu (gminy nie mają wyboru,

Jak po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach wykonać zbiorcze sprawozdanie o odpadach za 2012 rok?

Jak sporządzić informację o odpadach za 2012 r.? Zgodnie z brzmieniem ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, zbieraniu, transporcie lub przetwarzaniu odpadów zobowiązani byli składać corocznie, do 15 marca, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

WAŻNE TERMINY – Marzec 2013

Jakie terminy upływają w marcu? Zbliżają się terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2012 rok. Sprawdź, kto i jakie sprawozdanie oraz opłaty powinien złożyć w marcu tego roku.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Dowiedz się jakie wymagania powinien spełniać prawidłowo napisany operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny, zgodnie z zapisami prawa wodnego, jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. O tym co to jest pozwolenie wodnoprawne oraz kiedy jest wymagane pisaliśmy wcześniej w artykule: „Pozwolenie wodnoprawne”. Teraz przedstawimy wymagania jakie spełnić musi operat wodnoprawny dołączany do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Zużyty telefon komórkowy – jaki kod odpadu?

Jakim odpadem jest stara komórka? Zużyty telefon komórkowy, nienadający się do dalszego użytku zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowić będzie odpad. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska, zużyty telefon komórkowy sklasyfikujemy w grupie 16 02 – obejmującej nieujęte w innych grupach odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.