Nowa ustawa o odpadach! Pytania i odpowiedzi – część 1

 Jakie problemy stwarza nowa ustawa o odpadach? Nowa ustawa o odpadach wprowadza wiele nowych pojęć i instytucji. Większość z nich wynika z dostosowana polskiego prawa do wymogów UE, co wcale nie oznacza, iż nasze uregulowania będą przez to bardziej przyjazne i czytelniejsze. Ponieważ najwięcej wątpliwości wynika z praktycznego zastosowania nowych przepisów przedstawiamy poniżej wybór dziesięciu prawdziwych pytań zadanych nam przez podmioty gospodarcze wraz z przygotowanymi przez nas odpowiedziami. Jesteśmy pewni, że kwestie te zaciekawią szersze grono odbiorców, tym bardziej że wiele z tych pytań było nam zadawanych w rożnych wersjach po kilkadziesiąt razy.

UWAGA termin! Dziś mija termin wnoszenia opłat i składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska!

Uwaga termin! 31 stycznia 2013 r. upływa termin składania sprawozdań i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. Opłatę środowiskową (marszałkowską) uiszczamy na rachunek urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska dostarczamy do marszałka województwa oraz WIOŚ, zaś w zakresie odpadów do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Sprzątanie chodników – kto jest za to odpowiedzialny?

Kto odpowiada za uprzątanie śniegu? Przepis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzuje, kiedy obowiązek sprzątania chodnika spoczywa na gminie. Gminy zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku.

Nowa ustawa o odpadach! Pośrednik w obrocie odpadami – definicja

Co oznacza pojecie pośrednika w obrocie odpadami? Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadziła nowe pojęcie: pośrednik w obrocie odpadami. Pośrednikiem w rozumieniu ustawy jest każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, niekoniecznie faktycznie nimi władając.

Obowiązki prowadzących zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej

Jakie obowiązki mają prowadzących zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej? Obowiązki przedsiębiorców wynikające z prowadzenia zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przy czym wymagania stawiane w ustawie różnią się dla zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jakie zmiany nas czekają w 2013 r.?

 Co przyniesie rok 2013 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391). Rok 2012 był rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów.

Opłaty za substancje kontrolowane

Kogo dotyczą opłaty za substancje kontrolowane? Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium naszego kraju substancje zubożające warstwę ozonową zobowiązani są do ponoszenia opłat za ich wprowadzanie w przypadku gdy, wprowadzają je po raz pierwszy. Obowiązek ten dotyczy substancji zarówno nowych, odzyskanych jak i po regeneracji takich jak: wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,

Nowa ustawa o odpadach! Zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

Jak działać legalnie po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach? Czy wiesz, że od dnia 23 stycznia 2013 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.? Czy jesteś przygotowany na rewolucyjne zmiany dotyczące uprawnień do wytwarzania, przetwarzania i gospodarowania odpadami? Czy wiesz, że nowa ustawa o odpadach wprowadza kary nawet do  1 miliona złotych za łamanie jej przepisów? W poniższym  artykule przedstawimy w sposób prosty i przejrzysty najistotniejsze uregulowania w zakresie uprawnień do wytwarzania, przetwarzania i gospodarowania odpadami .

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia

Kiedy instalacja nie wymaga pozwolenia emisyjnego? Nie wszystkie instalacje wprowadzające gazy i pyły do powietrza wymagają uzyskania pozwolenia emisyjnego. Minister środowiska w drodze rozporządzeń określił rodzaje instalacji, które zwolnione są z uzyskania pozwolenia emisyjnego, ale które, ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, podlegają obowiązku zgłoszenia.

Uwaga Termin! Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Uwaga termin! Do 31 stycznia 2013 r. podmioty prowadzące zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej mają obowiązek dostarczyć komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji znajdujących się na terenie zakładu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.