Opłaty środowiskowe za chów i hodowlę ryb

Jak płacić opłatę marszałkowską za chów i hodowle ryb? Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.) i ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.) przedsiębiorcy zajmujący się hodowlą i chowem ryb zobowiązani są do rozliczania się z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Co powinno zawierać zbiorcze zestawienie danych o odpadach? Stosując się do art. 37 ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadzący pełną ewidencję odpadów lub uproszczoną ewidencję odpadów jest zobowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie danych o odpadach. Zbiorczego zestawienia danych nie składa transportujący, nie jest bowiem posiadaczem odpadów. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów