Kiedy ryczałtowa opłata marszałkowska?

Kiedy możemy liczyć opłatę środowiskową ryczałtem? Poniższe przykłady sporządzono w oparciu o wzory wykazów określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. – tabela C załącznika nr 2). Przyjęto stawki określone obwieszczeniu Ministra Środowiska dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2012.

Przed jakimi decyzjami musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Kiedy musisz uzyskać DUŚ? Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: a) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji i zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi

Jak naliczać opłatę marszałkowską za ścieki?  Opłaty środowiskowe za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.). Wg niej opłaty nalicza się za wprowadzanie: – ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych,

Opakowanie – definicja

Co to jest opakowanie? Opakowanie – są to wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Z punktu widzenia ekologii opakowanie powinno być przyjazne dla środowiska tzn. możliwe do powtórnego wykorzystania (np. recykling). Opakowanie często pełni funkcję narzędzia marketingowego, pobudzającego swoim estetycznym wyglądem oraz przekazem marketingowym do nabycia towaru.

Jakie są najczęściej popełniane błędy przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska?

Jakie błędy przy opłacie marszałkowskiej są popełniane najczęściej? Przedsiębiorcy często samodzielnie naliczają wysokość opłaty środowiskowej i uzupełniają wykazy. Przy naliczaniu opłat środowiskowych łatwo o błędy, których możliwość popełnienia występuje na każdym etapie wypełniania formularzy. Do najczęściej popełnianych błędów należą:

Uwaga Termin! Wpis do rejestru działalności regulowanej

Do końca grudnia firmy zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadające zezwolenie na odbieranie w/w odpadów maja czas na uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według której firmy prowadzące działalność polegająca na odbieraniu od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Opłata środowiskowa

Co to są opłaty środowiskowe? Opłatami środowiskowymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie: 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: – z kotłowni (ogrzewanie); – z procesów technologicznych np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie, itp.