Nowa ustawa o odpadach!

Już jest! Nowa ustawa o odpadach! Sejm RP uchwalił w dniu 23 listopada nową ustawę o odpadach. Została ona przesłana Senatowi do rozpatrzenia. Oznacza to,  iż  jeszcze minie trochę czasu zanim to prawo zacznie obowiązywać. Po uchwaleniu ustawa wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zakończy się proces legislacyjny. Nowa regulacja powinna obowiązywać najwcześniej w drugim kwartale 2013 r. Sprawdź jak działać legalnie po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach! Nowa ustawa o odpadach! Pytania i odpowiedzi – część 1

Jak naliczać opłatę środowiskową za pobór wody podziemnej?

Jak naliczać opłatę marszałkowską za pobór wody podziemnej? Przy naliczaniu opłat za pobór wody podziemnej bierze się pod uwagę ilość pobranej wody w danym półroczu, jej cel zużycia oraz proces uzdatniania. Dlatego, aby obliczyć wysokość opłaty środowiskowej z tego tytułu należy pomnożyć ilość pobranej wody przez stawkę jednostkową (jej wysokość zależy od celu na jaki woda została zużyta) oraz współczynnik różnicujący, który jest uzależniony od sposobu uzdatniana.

Kiedy tylko laboratorium akredytowane?

Kiedy musimy korzystać z usług laboratoriów akredytowanych? Art. 147a ustawy prawo ochrony środowiska zobowiązuje przedsiębiorców prowadzących instalacje do wykonywania pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez laboratoria akredytowane lub certyfikowane jednostki badawcze.

Kiedy „grozi” Ci przegląd ekologiczny?

Kiedy i komu grozi przegląd ekologiczny? W myśl art. 237 ustawy prawo ochrony środowiska (POŚ), dla nakazania przeglądu ekologicznego wymaga się tylko stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. Przegląd ekologiczny, to bardzo szczegółowe opracowanie określające, czy i w jakim zakresie przedsiębiorca przestrzega zasady i przepisy ochrony środowiska.

Ile kosztuje wycięcie drzewa?

Ile może nasz kosztować wycięcie drzewa? Zgodnie z polskim prawem na wycinkę drzewa starszego niż 10 lat (art. 83 ustawy o ochronie przyrody) trzeba uzyskać pozwolenie wójta gminy, burmistrza, bądź prezydenta miasta. Nie pobiera się opłat od osób fizycznych uzyskujących zezwolenie na usunięcie drzewa. Inne przypadki, w których nie wnosi się opłaty za wycinkę drzew podaje art. 86 ustawy o ochronie przyrody.

Kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków oraz dopuszczalnego poziomu hałasu

Jakie kary grożą Ci za przekroczenia? Jeśli twoja działalność powoduje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, albo powoduje emisję hałasu powinieneś wiedzieć jakie kary czekają Cię za przekroczenie ich dopuszczalnych poziomów. Obowiązujące na rok 2012 kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, podaje obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r.

Kiedy opłata skarbowa?

Kiedy należy zapłacić opłatę skarbową? Składając wniosek o uzyskanie jakiejkolwiek decyzji lub pozwolenia musisz również załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa – stanowi kwotę równoważącą czynności urzędników (organów administracji publicznej) podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.

Baterie i akumulatory – definicja

Co rozumiemy jako baterie i akumulatory? Ustawa o bateriach i akumulatorach określa baterie, akumulatory – jako źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku: a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo b) wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania. Wyróżnia się baterie i akumulatory przemysłowe, samochodowe i przenośne.