Stacja demontażu pojazdów – niezbędne wymagania

Jakie wymagania musi spełniać stacja demontażu pojazdów? O tym jakie pozwolenia i decyzje są konieczne do prowadzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji pisaliśmy wcześniej. Teraz przedstawimy wymagania jakie musi spełnić stacja demontażu by mogła funkcjonować. Legalnie i bezpiecznie dla środowiska prowadzona stacja demontażu pojazdów powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.143.1206).

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Kto i kiedy powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest decyzją administracyjną, wydawaną na wniosek przez właściwy organ ochrony środowiska. Sam musisz ustalić, czy prowadzona przez Ciebie działalność wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Za prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia na wytwarzanie odpadów grożą sankcje karne.

Pojazdy wycofane z eksploatacji – definicja

Co rozumiemy pod pojęciem pojazdów wycofanych z eksploatacji? Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji definiuje pojazdy wycofane z eksploatacji – jako pojazdy stanowiące odpad w rozumieniu przepisów o odpadach. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – Za co? Kto? Komu?

Opłaty za korzystanie ze środowiska – o co w tym chodzi? Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz własny biznes? Wystarczy, że w firmie są samochody służbowe, wózki widłowe czy kotłownia, by powstał obowiązek rozliczania się za korzystanie ze  środowiska. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że są zobowiązani do uiszczania opłat. Dowiedz się za co płacisz i komu.

Odpady azbestowe – definicja

Co to jest azbest? Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska wg ustawy prawo ochrony środowiska. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Azbest – to grupa wielu minerałów krzemianowych, tworzących włókna cechujące się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych.

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych – klasyfikacja odpadów

Co rozumiemy pod pojęciem zużytego sprzętu? Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – oznacza urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które są odpadami, w tym wszystkie części składowe, podzespoły i produkty zaopatrzenia stanowiące część produktu w momencie jego usuwania.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – procedura

Kto wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Organem administracyjnym udzielającym pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest w większości przypadków starosta, właściwy ze względu na miejsce położenia instalacji. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia mogące zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko prowadzone na terenie zakładów i poza nimi, dla których pozwolenia środowiskowe wydaje marszałek województwa. Drugi wyjątek obejmuje działalność prowadzoną na terenach zamkniętych. W takiej sytuacji organem, do którego musisz skierować swój wniosek jest generalny dyrektor ochrony środowiska.