Ustawa o odpadach 2013 r.

Czy wiesz co przyniesie nowy  projekt ustawy o odpadach? Projekt nowej ustawy o odpadach przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Nowa regulacja ma zastąpić obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Aktualności: Wrzesień 2012

Co wydarzyło się we wrześniu 2012 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiacu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl

Unieszkodliwianie odpadów – definicja

Unieszkodliwianie odpadów czy wiesz na czym polega? Ustawa o odpadach wyróżnia dwa, a zasadniczo trzy rodzaje przetwarzania odpadów: odzysk w tym recykling oraz unieszkodliwianie odpadów. Unieszkodliwianie odpadów – to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Karta ewidencji odpadu

Ewidencja odpadów opiera się na kartach ewidencji odpadu. Czy umiesz z nich prawidłowo korzystać? Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów określa art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j.t.) Ewidencje odpadów  prowadzi się przy użyciu zasadniczo dwóch dokumentów: karty przekazania odpadu zwanej potocznie KPO i karty ewidencji odpadu. Karta ewidencji odpadu to dokument, który należy  prowadzić odrębnie dla każdego odpadu. Inaczej mówiąc każdy kod odpadu jaki jest wytwarzany bądź przetwarzany w danym przedsiębiorstwie musi mieć swoją odrębną kartę ewidencji odpadu.   

Opłaty środowiskowe za samochód

  Opłaty środowiskowe za środki transportu dotyczą prawie każdego przedsiębiorcy. Czy Ciebie również? Opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za takie czynności jak emisja zanieczyszczeń, pobór wody, zrzut ścieków czy składowanie odpadów. Szczegółowo określa to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Wystarczy że w firmie znajduje się chociaż jeden samochód, nieważne czy osobowy czy ciężarowy a przedsiębiorca ma obowiązek składać sprawozdanie i rozliczać się z opłaty za emisję spalin. Opłaty środowiskowe wnosi się niezależnie od rodzaju posiadanego samochodu czy rodzaju paliwa na którym ów samochód jeździ.

Odpady – zużyty olej

Jak należy postępować z odpadami w postaci zużytych olejów? Sposób zagospodarowania zużytych olejów określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243). Wg niej zużyte oleje są to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

Odpady z przemysłu chemii nieorganicznej – klasyfikacja odpadów

Jakie odpady powstają z przemysłu chemii nieorganicznej? Odpady z przemysłu chemii nieorganicznej powstają podczas obróbki surowców w trakcie trwania procesu technologicznego, w wyniku czyszczenia i konserwacji aparatów i urządzeń produkcyjnych oraz w oczyszczalniach ścieków technologicznych.

Jak naliczać opłaty za korzystanie ze środowiska?

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska. Na podstawie zebranych danych należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Stawki opłat za 2012 rok znajdziemy w Obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012.