Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy musisz je uzyskać? Jeżeli prowadzisz instalację, która w ciągu roku wytwarza powyżej 1 Mg (megagram = tona) odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy w pierwszej kolejności odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji. Wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku innych rodzajów działalności np. sprzątania czy prac biurowych, nie wymagają pozwolenia. Jednak w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów trzeba umieścić informację o wszystkich wytwarzanych odpadach.

Odzysk odpadów a recykling odpadów – rozróżnienie procesów

Odzysk odpadów czy recykling odpadów? Jak klasyfikować przetwarzanie odpadów? Jaka jest różnica pomiędzy odzyskiem a recyklingiem odpadów? Ustawa o odpadach wyróżnia dwa, a zasadniczo trzy rodzaje przetwarzania odpadów: odzysk odpadów w tym recykling odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów. Często duży problem powstaje z rozróżnieniem procesów odzysku od procesów recyklingu.

Ścieki – definicja

Co rozumiemy przez pojecie ścieków? Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2008.25.150 j.t.) pod pojeciem ścieków kryje wiele definicji. Wg ustawy ścieki są to wody wprowadzane do wód lód do ziemi, w szczególności: – wody zużyte, w tym także na cele bytowe lub gospodarcze, – ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033),

Transportujący odpady – ewidencja

Czy ewidencja odpadów dotyczy również tego przedsiębiorcy, który trudni się tylko i wyłącznie transportem odpadów? Czy taki przewoźnik, musi robić to samo co firma wytwarzająca lub przetwarzająca odpady? Na początek zastanówmy się z czego wynika obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w ogólności? Konieczność prowadzenia ewidencji odpadów wynika z z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ewidencja odpadów jest prowadzona za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu, potocznie zwanej  KPO. Karty ewidencji odpadu i kart przekazania odpadu  powinny być prowadzone dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie.

Rolnicy – opłaty za korzystanie ze środowiska

Czy opłaty za korzystanie ze srodowiska dotyczą rolników? Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest nałożony na podmioty zgodnie z art. 3 pkt 20 lit. a) ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150). Do podmiotów korzystających ze środowiska należy również osoba fizyczna jak i prawna prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt. Nie jest to jednak osoba prowadząca działalność w rolnictwie, wymieniona obok przedsiębiorcy nie jest przedsiębiorcą. Działalność tego rodzaju jest wyłączona z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej art. 3 (Dz.U.2010.220.1447).

Opłaty za korzystanie ze środowiska – przeładunek benzyny i oleju napędowego cz. 2

Jak ponosimy opłaty marszałkowskie za przeładunek oleju napędowego? Na początek definicja – olej napędowy  – jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych. To paliwo przeznaczone do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym. Opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów z procesu przeładunku oleju opałowego należy ponieść uwzględniając zarówno przeładunek oleju napędowego do zbiornika, jak i tankowanie pojazdów. Przy przeładunku oleju napędowego obowiązują takie same zasady jak dla benzyn silnikowych.

Komunalne osady ściekowe – definicja

 Co to są komunalne osady ściekowe? Z treści ustawy o odpadach wynika, że komunalne osady ściekowe – to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Zgodnie z katalogiem odpadów klasyfikuje się je do grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Ekologicznie i ekonomicznie – eksploatacja drukarki do 20% taniej

Czy można w mądry i nieuciążliwy sposób zaoszczędzić na eksploatacji drukarki w biurze? Oczywiście – najlepiej mniej drukować.  Ta rada nie sprawdzi się jednak w większości wypadków. Co można więc zrobić aby drukować i oszczędzać?  W bardzo prosty sposób zaoszczędzisz zużycie tuszu lub tonera a tym samym wyprodukujesz mniej odpadów i więcej pieniędzy zostanie w Twojej kieszeni. Jak to zrobić?

Puszki po farbie – jaki kod odpadu?

Opakowanie po farbie, jaki kod odpadu powinniśmy mu przypisać? Który kod będzie właściwy? Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów? Puszki to opakowania metalowe zawierające zazwyczaj resztki farby. Większość farb zawiera substancje niebezpieczne, więc jej pozostałość może czynić z tego opakowania odpad niebezpieczny.