Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Jakich formalności trzeba dopełnić aby prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów? Jeśli chcesz prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów musisz uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W określonych przypadkach takie zezwolenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych) lub marszałek województwa (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – art. 378 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska).

Kiedy odpad przestaje być odpadem

Kto decyduje, że odpad przestaje być odpadem? Ustawa o odpadach oraz dyrektywa w sprawie odpadów definiuje odpad jako każdą substancje lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia został zobowiązany. Odpady mogą być uznane za produkt uboczny gdy substancja lub przedmiot, powstają w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – definicja

Do czego potrzebna jest karta informacyjna przedsięwzięcia? Karta informacyjna przedsięwzięcia jest to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym do realizacji przedsięwzięciu. Karta jest niezbędna przy inwestycjach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w celu stwierdzenia czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ).

Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie przedsięwzięcia mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ),

Poziom odzysku i poziom recyklingu odpadów opakowaniowych

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek zarówno opakowania jak i produkty w opakowaniach. Czy jesteś też w tej grupie? Roczne poziomy odzysku i recyklingu jakie firma musi osiągnąć ustalone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752). Jeżeli firma temu nie sprosta, zobowiązana jest do płacenia sankcji – opłaty produktowej.

Firma remontowo-budowlana

Masz zamiar założyć firmę remontowo-budowlaną? Dowiedz się jakie dokumenty musisz uzyskać oraz jakich formalności dokonać. Jakie zezwolenia musisz uzyskać? Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług m.in. w zakresie budowy, rozbiórki oraz remontu obiektów, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Ewidencja korzystania ze środowiska wodnego

Czy dotyczy Ciebie ewidencja w zakresie korzystania ze środowiska wodnego? Jeśli prowadzisz instalację i korzystasz ze środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powinieneś prowadzić i aktualizować co pół roku ewidencję w tym zakresie. Obowiązki w zakresie pomiarów dotyczących wody określa art. 287 ustawy prawo ochrony środowiska (POŚ). Ewidencja powinna zawierać: – informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej; – informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; – informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki; – informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego […]

Karta przekazania odpadu

Co to jest karta przekazania odpadu? Obowiązek prowadzenia karty przekazania odpadów określa art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 j.t.). Karta przekazania odpadu jest dowodem prawidłowego oddania posiadanego odpadu uprawnionym odbiorcom. Posiadacz odpadów ma obowiązek uzupełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy, a ten musi potwierdzić na karcie przyjęcie odpadu. Posiadacz odpadu może przekazywać odpady za pomocą firmy transportowej, musi jednak uwzględnić na karcie przekazania dane odbiorcy i miejsce dostarczenia odpadów, a firma transportowa ma obowiązek poświadczyć wykonanie tej usługi.