Odpady energetyczne – definicja

 Odpady energetyczne czym są? Z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej łączy się zawsze wytwarzanie odpadów. Ich ilość oraz jakość determinowana jest sposobem uzyskania energii oraz stosowanych surowców energetycznych, jak również zależna jest od wielkości produkcji. Najwięcej odpadów powstaje w energetyce zawodowej – ze względu na węglową strukturę wytwarzania energii. Odpadami tymi są stałe produkty spalania, takie jak żużel i popiół.

Odpady z laboratorium – klasyfikacja odpadów

Jak należy zakwalifikować odpady z laboratorium? W laboratorium dydaktycznym czy badawczym wytwarzane są odpady w większości przypadków zaliczane do niebezpiecznych. Należą do ich m.in. pozostałości poreakcyjne, zbędne produkty podstawowe i uboczne syntez, próbki i substancje wykorzystane do analiz, przeterminowane odczynniki, zużyte i zbędne rozpuszczalniki, opakowania po odczynnikach chemicznych czy zużyte szkło laboratoryjne. Odpady chemiczne z laboratorium mogą być zarówno w postaci gazów i par, cieczy i roztworów oraz ciał stałych. Zasady postępowania z odpadami chemicznymi reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243).

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest centralną instytucją do spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest profesjonalną, nowoczesną, racjonalną i otwartą na współpracę organizacją przyczyniającą się do sprawnego zarządzania środowiskiem naturalnym. GDOŚ powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów – czy wiesz kto może ją prowadzić? Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 j.t.) i dotyczy wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów, którzy prowadzą ich odzysk lub unieszkodliwianie oraz transportujących odpady. Tak w zasadzie prawie każdy przedsiębiorca jest wytwórcą jakiś odpadów i w tym zakresie podlega pod ww. przepisy. 

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2012

Jakie są obowiązujące stawki opłat marszałkowskich na 2012 r? Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. (M.P.2011.94.958). Co rocznie jest ono zmieniane, gdyż nawet jeśli nie ma zmian o  charakterze fundamentalnym to następuje korekta stawek środowiskowych o współczynnik inflacji.

Kiedy trzeba mieć PGON a kiedy wystarczy informacja o wytwarzanych odpadach

PGON czyli Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi muszą mieć przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie! Program obowiązuje również firmy wytwarzające ponad 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych: – poza procesami prowadzonymi w instalacjach oraz – w wyniku zleconych prac konserwacyjnych na instalacjach, do których nie posiadają tytułu prawnego.

Przeterminowane leki – jaki kod odpadu?

Odpady farmaceutyczne – jak je prawidłowo klasyfikować? Przeterminowane leki pochodzące od mieszkańców należy zaliczyć do odpadów komunalnych zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, leki pochodzące od mieszkańców – czyli wydzielone selektywnie z frakcji odpadów komunalnych, klasyfikuje się pod kodem 20 01 32. W przypadku leków przeciwnowotworowych właściwym kodem odpadu będzie 20 01 31*.

Jaki kod odpadu ma przeterminowana apteczka?

Pod jakim kodem należy zakwalifikować apteczki znajdujące się na przykład w zakładach pracy? Apteczki zawierają materiały opatrunkowe, rękawiczki oraz przeterminowane lekarstwa. Nie ma możliwości nadania „łącznego” kodu dla apteczki zakładowej rozumianej jako pojemnik przeznaczony na gromadzenie leków i środków opatrunkowych oraz rękawiczek.