Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Jakie przedsięwzięcia mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko? Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wówczas, przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), – załącza raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w ustawie, oraz – pozostałe wymagane ustawowo załączniki.