Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Jakie przedsięwzięcia mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko? Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wówczas, przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), – załącza raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w ustawie, oraz – pozostałe wymagane ustawowo załączniki.

Do czego uprawniony jest Inspektor Ochrony Środowiska podczas wykonywania kontroli?

Prowadzisz przedsiębiorstwo? Twoja działalność podlega wymogom prawa ochrony środowiska? Sprawdź do czego uprawniony jest Inspektor Ochrony Środowiska podczas wykonywania kontroli? Do kontroli upoważniony jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz upoważnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Odpady komunalne – definicja

Co to są odpady komunalne? Odpady komunalne to nic innego jak odpady powstające w gospodarstwach domowych – za wyjątkiem odpadów w postaci samochodów wycofanych z eksploatacji. Do odpadów komunalnych zaliczają się również odpady powstające w przedsiębiorstwach, obiektach użyteczności publicznej itp. które nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady z farb drukarskich i innych powłok – klasyfikacja odpadów

Jak prawidłowo  klasyfikować odpady z farb drukarskich i innych powłok? Odpady, które są wytwarzane podczas produkcji i stosowania farb i lakierów, klejów, szczeliw, powłok ceramicznych oraz farb drukarskich, należy zakwalifikować do grupy 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich. Odpady te powstają także podczas usuwania farb i lakierów oraz w wyniku wymiany tonerów drukarskich.

Odpady medyczne – klasyfikacja odpadów

Co rozumiemy pod pojęciem odpady medyczne? Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Ze względów na zagrożenia epidemiologiczne berzdo ważna  jest prawidłowa gospodarka tymi odpadami. Aby robić to prawidłowo trzeba zacząć od poprawnej klasyfikacji odpadów według katalogu odpadów.

Surowce wtórne – klasyfikacja odpadów

Co to są surowce wtórne? Surowce wtórne – to pojęcie zwyczajowe. Nie mamy ustawowej definicji czym są surowce wtórne. Możemy je określić jako odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi recyklingu, czyli odzyskowi, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.