Katalog odpadów

Czym jest katalog odpadów? Istnieje wiele sposobów klasyfikowania odpadów. Podstawowy podział podaje ustawa o odpadach, która dzieli je na odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Aby określić jednak właściwy kod odpadu musimy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Znajdziemy tam informacje, że odpady klasyfikuje się według źródła ich powstawania. Ta wstępna klasyfikacja jest dla nas podstawą. Jeżeli nie określimy na wstępie źródła powstawania naszych odpadów, tym większa będzie szansa na błędną klasyfikację przy dalszym postępowaniu z odpadami.

Odzysk odpadów poza instalacjami – ogólne zasady

Z zasady do przetwarzania odpadów potrzebne są instalacje, czyli stacjonarne urządzenia techniczne. Ustawodawca dopuścił jednak wyjątki kiedy odzysk może być legalnie prowadzony poza takimi instalacjami . Odzysk odpadów poza instalacjami jest dość tanim sposobem zagospodarowania odpadów, warto więc mu się przyjrzeć. Na początek należy określić co to jest odzysk odpadów. Obowiązujące przepisy definiują odzysk jako wszelkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 

Zakaz składowania odpadów kalorycznych

Czy odpady kaloryczne czyli mające wartość opałową mogą trafiać na składowiska? Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, wprowadzony zostaje zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6  MJ/kg.  Odpady o takich parametrach powinny trafić do odzysku a nie do unieszkodliwiania przez składowanie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje zadania dotyczące polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, kontroluje proces inwestycyjny oraz przekazuje informacje o środowisku na obszarze województwa i wydaje w zakresie swoich kompetencji akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska podlegają Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Masz zamiar założyć firmę zabierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny? Dowiedz się jakie dokumenty musisz uzyskać oraz jakich formalności dokonać. Zbieranie zużytego sprzętu kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Oznacza to konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Kto i kiedy nie musi prowadzić ewidencji odpadów? Ustawa o odpadach przewiduje w określonych  przypadkach całkowite zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.  Przepisy określają te zwolnienia przedmiotowo po przez określenie typów odpadów nie podlegających ewidencji  lub podmiotowo, wskazując rodzaj podmiotów zwolnionych z tego obowiązku. Dla niektórych odpadów ważna jest też ilość odpadów jaka jest wytwarzana przez dany podmiot. Pamiętaj o właściwej klasyfikacji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.