Spalarnia odpadów – definicja

Co rozumiemy jako spalarnie odpadów? Pod pojęciem spalarni odpadów rozumie się zakład (lub jego część), w którym następuje termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Na spalarnie odpadów – poza instalacją i urządzeniami do termicznego unieszkodliwiania odpadów, składają się również instalacje, urządzenia i procesy takie jak:

Odpady niebezpieczne – definicja

 Co to są odpady niebezpieczne? Odpady niebezpieczne – odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska sprawie katalogu odpadów. Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym jak i w gospodarstwach domowych.

Cofnięcie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Kiedy urząd może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Pozwolenie z zakresu ochrony środowiska, a więc również pozwolenie na wytwarzanie odpadów podlega cofnięciu lub ograniczeniu, jeżeli prowadzona działalność negatywnie oddziałuje na środowisko. O cofnięciu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia. Nie ma tu żadnego automatyzmu – każda spawa jest rozpatrywana indywidualnie, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności.

Przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

Kiedy możemy przekazać odpad osobie fizycznej? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami reguluje art. 33 ust. 1 – 3 ustawy o odpadach. Lista kodów odpadów, które firmy mogą przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.